ขั้นตอนการซื้อขาย
ทองคำแท่งออนไลน์

การเปิดบัญชีสามารถสมัครด้วยตนเองที่สาขา
หรือส่งเอกสารมาที่บริษัท โดยมีเอกสารต่อไปนี้

ใบคำขอและสัญญาซื้อขายทองคำออนไลน์
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน


หากมูลค่าหลักประกัน ลดลงน้อยกว่า 70%

ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันเพิ่ม ให้เท่ากับหรือมากกว่า 70% (Maintenance Margin)

หากมูลค่าหลักประกัน ลดลงจนน้อยกว่า 30%

ระบบจะดำเนินการปิดสถานะให้ลูกค้าทันที

ล็อคอินด้วยรหัสบัญชีและรหัสผ่าน ที่บริษัทแจ้งให้ทางอีเมล์